ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornประกาศเทศบาล

ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

  • 3 สิงหาคม 2566
  • อ่าน 120 ครั้ง

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วใป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ สงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น
บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้ดำเนินการสรรทาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในตำแหน่งต่าง ๆ ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศ แนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้
๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา ต่ำสุดตามลำดับ
๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรทาและเลือกสรร มีกำหนดไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญซีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้วบัญซีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก
๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
แล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลแม่อยเงินจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่จ้างไปแล้ว
๔. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจ้างและทำสัญญากับเทศบาล ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรตามจำนวนอัดราว่างของแต่ละตำแหน่ง
การรายงานตัว
เทศบาลตำบลแม่อ้อยเงิน จะเรียกตัวให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำตับที่และตามจำนวนอัตราว่าง มารายงานตัวเพื่อยืนยันในการทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน หากไม่มารายงานตัว ตามกำหนดเวลา ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และเทศบาลจะเรียกผู้ที่ได้ลำดับถัดไปมารายงานตัว ต่อไป

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 776 KB. 55

แชร์หน้านี้: