ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคค 161 KB. 67
2 ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศ 4.37 MB. 57
3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร 421 KB. 58
4 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 287 KB. 60
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 456 KB. 57
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 1.58 MB. 61
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 367 KB. 60
8 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดเหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 707 KB. 3

แชร์ให้เพื่อน: