เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

นางศิริลักษณ์ เงาคำ

นางศิริลักษณ์ เงาคำ

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ช่องทางการติดต่อ 061-804-5533

-

-

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายอรรถพันธ์  ณมาประจักร์

นายอรรถพันธ์ ณมาประจักร์

รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ช่องทางการติดต่อ 061-804-2323

สำนักปลัดเทศบาล


นายวัชเรนทร์ ยอดคำปา

นายวัชเรนทร์ ยอดคำปา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ช่องทางการติดต่อ 061-804-5533

นางสาววันวิสาข์ ใจภิภักดิ์

นางสาววันวิสาข์ ใจภิภักดิ์

นิติกรชำนาญการ

นายวัชรวิทย์  ลาดใจ

นายวัชรวิทย์ ลาดใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวัชเรนทร์  ยอดคำปา

นายวัชเรนทร์ ยอดคำปา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอรรถพล ไชยเทพ

นายอรรถพล ไชยเทพ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวิจิตรา โลราช

นางวิจิตรา โลราช

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายเอนก จันทร์เปียง

นายเอนก จันทร์เปียง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวัชรินทร์  จริงใจ

นายวัชรินทร์ จริงใจ

พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง


ว่าที่ร้อยตรีคมเพชร   พงษ์เทอดศักดิ์

ว่าที่ร้อยตรีคมเพชร พงษ์เทอดศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ช่องทางการติดต่อ 086-4288846

นางสาวพูนศรี  หลุยลำรอง

นางสาวพูนศรี หลุยลำรอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางศิริรัตน์ ดาวเวียงกัน

นางศิริรัตน์ ดาวเวียงกัน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวชนากานต์ จรรยาไพจิตร

นางสาวชนากานต์ จรรยาไพจิตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กองช่าง


นายอรรถพันธ์ ณมาประจักร์

นายอรรถพันธ์ ณมาประจักร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ช่องทางการติดต่อ 061-804-2323

นายสมศักดิ์ พาจรทิศ

นายสมศักดิ์ พาจรทิศ

พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา


นายพนมกร  สมฤทธิ์

นายพนมกร สมฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ 061-804-8881

นางบุษกร	ยอดเมือง

นางบุษกร ยอดเมือง

พนักงานจ้างทั่วไป

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

-

-

ครูผู้ช่วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

นางสาวพวงเพชร  ดวงอาทิตย์

นางสาวพวงเพชร ดวงอาทิตย์

ครูชำนาญการ (คศ. 2)

นางสาวพวงรัตน์  ยิ่งเปียง

นางสาวพวงรัตน์ ยิ่งเปียง

ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพิสมัย  เดชคำตั๋น

นางสาวพิสมัย เดชคำตั๋น

ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)