เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายอรรถพันธ์ ณมาประจักร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ช่องทางการติดต่อ 061-804-2323

นายสมศักดิ์ พาจรทิศ

พนักงานจ้างทั่วไป