เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายสมรส ประสมสวย

ผู้อำนวยการกองช่าง
ช่องทางการติดต่อ 061-804-2323

งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร

นายอนุศาสน์ มณีรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวนันท์นลิน เคหา

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

งานประสานสาธารณูปโภค

-ว่าง-

นักจัดการงานช่าง(ปก./ชก.)

นายสมศักดิ์ พาจรทิศ

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

.

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน ช่างไฟฟ้า