เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล

นายวัชเรนทร์ ยอดคำปา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ช่องทางการติดต่อ 061-804-5533

นางสาววันวิสาข์ ใจภิภักดิ์

นิติกรชำนาญการ

นายวัชรวิทย์ ลาดใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวัชเรนทร์ ยอดคำปา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอรรถพล ไชยเทพ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวิจิตรา โลราช

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายเอนก จันทร์เปียง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวัชรินทร์ จริงใจ

พนักงานจ้างทั่วไป