เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวสุคนธา พงษ์ศิริ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ช่องทางการติดต่อ 061-804-5533

งานนิติการ

นางสาววันวิสาข์ ใจภิภักดิ์

นิติกรชำนาญการ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางจิราพร อินต๊ะวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

-ว่าง-

พนักงานขับรถยต์(รถกู้ชีพ)

-ว่าง--

พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวัชรวิทย์ ลาดใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานธุรการ

นายอรรถพล ไชยเทพ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานการเจ้าหน้าที่

นายวัชเรนทร์ ยอดคำปา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

นักพัฒนาชุมชน(ปก./ชก.)

นางวิจิตรา โลราช

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ว่าง-

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)

นายเอนก จันทร์เปียง

พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)