เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางสาวพิณพิชญา สานุวิตร

ผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อ 0612706868

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางสาวพูนศรี หลุยลำรอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชนากานต์ จรรยาไพจิตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งานพัสดุและทรัพย์สิน

-ว่าง-

นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)

งานพัฒนารายได้

นางศิริรัตน์ ดาวเวียงกัน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายสมคิด โยตะมาร

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน