ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เขตที่ 2

  • 25 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 85 ครั้ง

 หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
1.บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลยประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จำนวน 2,000 บาท
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เชนติเมตร จำนวน 12 รูป
6. หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานแสดงการเสียกาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกับ 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี 2563-2565 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
8. หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารในการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิดถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น

แชร์หน้านี้: