ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornประกาศเทศบาล

ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

  • 27 มีนาคม 2566
  • อ่าน 70 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ ศ 2566 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละสิบห้า ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ตามมาตรา 42 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปนั้น

เทศบาลตำบลแมอ้อยเงิน เห็นควรออกประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดีนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้างบางประเภท โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แชร์หน้านี้: