หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 2565 06 Oct 2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 10 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคุลก จำนวน 50 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2021
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุง จำนวน 10 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย 2149 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
ซื้อซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปี 2564 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2021
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 15 Jul 2021
จ้างจัดทำราวกั้นสแตนเลส ขนาด 80100 ซม. จำนวน 6 เมตร. ๆละ 1,700.- รวมเป็นเงิน 10,200.- บาท (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2021
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 13 Jul 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2021
ซื้อซื้อเครื้องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2021
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล Sony Cyber -shot DSC-H300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 85 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2021
จ้างเหมาบุคคลรายเดือนเพื่อปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2021
จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกตลาดบ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021
ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2021
ซื้อกระจกมุมโค้ง ชนิดโพลี่คาร์บอนเนต ขนาด 24 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกวัดม่วงโตนไปศาลาบ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่ 6 บ่อพักขนาด 1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ , ท่อ คสล. 1.20 เมตร จำนวน 38 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2021
จ้างจ้างเหมาทำโคมล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 83-2496 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2020