หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สว่านกระแทก ไร้สาย ๑๘v) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2023
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2023
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Mar 2023
โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง และปรับปรุงหูช้างและพื้นที่รับน้ำ (ซอยเข้าบ้านหนองแฝก) หมู่ที่ 5 บ้านหนองแฝก 16 Feb 2023
โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง บริเวณบ้านนายดี ยิ่งสมัคร ถึงสวน อ.ชะลอ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงโตนใต้ 16 Feb 2023
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสาย หมู่ที่ 6 บ้านม่วงโตนใต้ เชื่อมต่อตำบลแม่ปูคา 16 Feb 2023
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายดี ยิ่งสมัคร ถึงสวน อ.ชะลอ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงโตนใต้ 16 Feb 2023
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายบ้านนายดี ยิ่งสมัคร ถึงสวน อ.ชะลอ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงโตนใต้ 16 Feb 2023
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากซอย 5 (ทวีโชค) ถึงบ้านนายประดิษฐ์ วงเวียน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ 16 Feb 2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจำนงค์ ปัญญาทิพย์ ถึงบ้านนายเอ็ม หมู่ที่ 4 บ้านม่วงโตน 16 Feb 2023
จ้างเหมาบริการบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผท๒๒๙๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2023
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Feb 2023
งานปรับปรุงผิวจราจล แบบ Over Lay จำนวน 7 โครงการ ,โครงการก่อสร้างระบายน้ำจำนวน 1 โครงการ , โครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ และโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง จำนวน 2 โครงการ 07 Feb 2023
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉษ373 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 009-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Feb 2023
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ ประจำเดือน พฤษจิกายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Dec 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Dec 2022
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉษ 373 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งนข 47 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งนข 47 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2022
ซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ.3805 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-65-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2022
จ้างจดทะเบียนโดเมนเนมและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2022
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผท ๒๒๙๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2022
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๒๑๔๙ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Nov 2022
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 07 Nov 2022
ซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ประเภทเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับใช้งานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 60V 100A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Nov 2022
ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้ง จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Oct 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Oct 2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถหมายเลขทะเบียน นจ-3805 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ.3805 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Sep 2022
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2022
โครงการจ้างเหมาเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 12 Sep 2022
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญํติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
จ้งเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปี พ.ศ.2565 09 Sep 2022
จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปีงบประมาณ 2565 09 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Sep 2022
จ้างจ้างเหมาทำโคมล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2022
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 06 Sep 2022
โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 06 Sep 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2022
จ้างทำป้ายโครงการฝึกสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
จ้างทำป้ายโครงการศึกษาประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Aug 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ประจำภาคการเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (รวม 60 วัน) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2022
อาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ประจำภาคการเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (รวม 60 วัน) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 01 Jul 2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เพื่อช่วยเหลืองานด้าน สำรวจ ช่วยวัดระยะระดับ เพื่อช่วยเหลืองานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงงานถนน งานสะพาน งานท่อระบายน้ำ งานรางระบายน้ำ งานทาสีตีเส้น รวมถึงคำสั่งปฏิบัติงานต่าง ๆ มี่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14 Jun 2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2022
จ้างจ้างเหมาบุคคลสังกัดกองคลัง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยด้านพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2022
ซื้อฝึกสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2022
ซื้อจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก 09 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jan 2022
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่ 2 - บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยวิธีคัดเลือก 18 Jan 2022
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Jan 2022
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Jan 2022
จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 11 Jan 2022
โครงการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 10 Jan 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-53-0023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2022
จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกตลาดแม่ฮ้อยเงินใต้ ช่วงที่ 2 ปริมาณงาน บ่อพัก 1.20 เมตร จำนวน 5 บ่อ ท่อ คสล.0 1.20 เมตร จำนวน 48 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2022
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ หมู่ที่ 2 - บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน 28 Dec 2021
จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปีงบประมาณ 2565 28 Dec 2021
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรม จำนวน 2 คัน (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 คันละ 44,400.00 บาท ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Dec 2021
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Dec 2021
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2021
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Dec 2021
จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประจำปีงบประมาณ 2565 08 Dec 2021
จ้างเหมารถขุดและรถบรรทุก 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Nov 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2021
จ้างเหมาทำป้าย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายมิตร ดอกคำ - บ้านนางบัวหอม พรหมวงค์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเงิน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Nov 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 83-2496 เชียงใหม่ เลขรหัสพัสดุ 012-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2021
จ้างซ่อมแซมบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน 83-2496 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินฝุ่น จำนวน 1,000 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2021
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2021
จ้างเหมาจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 2565 06 Oct 2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 10 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคุลก จำนวน 50 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Aug 2021
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุง จำนวน 10 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย 2149 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
ซื้อซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Aug 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปี 2564 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Jul 2021
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 15 Jul 2021
จ้างจัดทำราวกั้นสแตนเลส ขนาด 80100 ซม. จำนวน 6 เมตร. ๆละ 1,700.- รวมเป็นเงิน 10,200.- บาท (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2021
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 13 Jul 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2021
ซื้อซื้อเครื้องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2021
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล Sony Cyber -shot DSC-H300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jul 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 85 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2021
จ้างเหมาบุคคลรายเดือนเพื่อปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Jul 2021
จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกตลาดบ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jun 2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021
ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2021
ซื้อกระจกมุมโค้ง ชนิดโพลี่คาร์บอนเนต ขนาด 24 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jan 2021
จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกวัดม่วงโตนไปศาลาบ้านม่วงโตนใต้ หมู่ที่ 6 บ่อพักขนาด 1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ , ท่อ คสล. 1.20 เมตร จำนวน 38 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Jan 2021
จ้างจ้างเหมาทำโคมล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทะเบียน 83-2496 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Jan 2021
ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2020